drg. Nurina Febriyanti Ayuningtyas, MKes., PhD., SpPM (K)
Surabaya, Jawa Timur

Alamat Praktek 1

RSGM FKG UNAIR  

Alamat Praktek 2

 

Alamat praktek 3

 

Media sosial:

Instagram: