drg. Nur Asmi Usman, SpPM
Makassar, Sulawesi Selatan

Alamat Praktek 1

RS Batara Siang Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan

Alamat Praktek 2

 RSGM FKG UNHAS, Sulawesi Selatan  

Alamat praktek 3

 

Media sosial:

Instagram: