Dr. drg. Harum Sasanti Y, Sp.PM (K)
Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Alamat Praktek 1

RSKGM FKG UI

Alamat Praktek 2

RSKGM FKG UI, Jakarta Pusat, DKI Jakarta   

Alamat praktek 3

 

Media sosial:

Instagram: